Privacyverklaring bouwplaatsen en tijdelijk personeel

De Privacyverklaring bouwplaatsen van BAM Bouw en Vastgoed bv en BAM Infra Nederland bv en hun dochtermaatschappijen, beschrijft hoe BAM omgaat met de persoonsgegevens van medewerkers van onze onderaannemers en leveranciers en bezoekers in het kader van toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op onze bouwplaatsen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

Versie: November 2023

Dit is de Privacy Verklaring Bouwplaatsen van Koninklijke BAM Groep N.V., BAM Bouw en Vastgoed B.V. en BAM Infra Nederland B.V. en hun dochtermaatschappijen (hierna: BAM of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe BAM omgaat met de persoonsgegevens in het kader van toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op onze bouwplaatsen en de inhuur van tijdelijk personeel. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze websites.

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9
3981 AZ Bunnik
030 659 89 88
www.bam.com

 

Walter Swinkels is de Group Privacy Officer van Koninklijke BAM Groep nv. Hij is te bereiken via privacy@bam.com.

BAM Infra Nederland bv
H.J. Nederhorstlaan 1
2801 SC Gouda
0182 59 06 00
www.baminfra.nl

 

Jurgen Leissner is de Privacy Officer van BAM Infra Nederland bv. Hij is te bereiken via privacy@bam.com.

BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv
Runnenburg 13
3981 AZ Bunnik
030 659 81 81
www.bam.com

 

Matthijs Misset is de Privacy Officer van BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv. Hij is te bereiken via privacy@bam.com.

BAM verwerkt de volgende persoonsgegevens van tijdelijk personeel en medewerkers van onderaannemers:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • E-mail adres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • Type, nummer en geldigheidsdatum identiteitsbewijs;
 • BSN-nummer;
 • Naam, adres en vestigingsplaats werkgever;
 • A1 verklaring als werkgever gevestigd is buiten Nederland;
 • Verblijfsvergunning als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
 • Tewerkstellingsvergunning of notificatie UWV als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
 • Kopie paspoort als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
 • Kwalificatie, certificering en diploma gegevens;
 • Telefoonnummer voor noodsituaties;
 • Wanneer u een aandoening heeft, en uw collega’s daarvan op de hoogte moeten zijn om adequaat te handelen als zich een noodsituatie voordoet, registreert BAM dit.

BAM verwerkt de volgende persoonsgegevens van medewerkers van leveranciers:

 • Naam medewerker;
 • Nationaliteit;
 • Type, nummer en geldigheidsdatum identiteitsbewijs;
 • Naam, adres en vestigingsplaats werkgever;
 • Verblijfsvergunning als medewerker geen EER nationaliteit heeft;
 • Tewerkstellingsvergunning of notificatie UWV als medewerker geen EER heeft;
 • Kopie paspoort als medewerker geen EER heeft;
 • Kwalificatie, certificering en diploma gegevens;
 • Telefoonnummer voor noodsituaties;
 • Wanneer u een aandoening heeft, en uw collega’s daarvan op de hoogte moeten zijn om adequaat te handelen als zich een noodsituatie voordoet, registreert BAM dit.

BAM verwerkt de volgende persoonsgegevens van bezoekers:

 • Naam bezoeker;
 • Werkgever.

Als de toegangscontrole met behulp van biometrische gegevens plaatsvindt, verwerken wij bovendien de volgende persoonsgegevens: uw vingerscan omgezet in een unieke toegangscode en uw pasfoto (in lage resolutie). BAM registreert de vingerscan zelf niet.

BAM verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen uit de Arbowet, Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet op de identificatieplicht, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU en Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi), en te voorkomen dat BAM op grond van het niet nakomen van deze wettelijke verplichtingen aansprakelijk kan worden gesteld;
 • Om het risico op (keten)aansprakelijkheid op grond van de Invorderingswet 1990 en de Wet aanpak schijnconstructies te beperken; en
 • In het kader van uw veiligheid en de veiligheid van andere medewerkers, bijvoorbeeld om adequaat te kunnen handelen in geval van een ongeluk op de bouwplaats.

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen van BAM;
 • De bescherming van vitale belangen van u of andere personen;
 • En de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BAM.

BAM bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van BAM te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens zolang bewaren als nodig is om mogelijke vervolgvragen te kunnen beantwoorden of een eventuele klacht te kunnen behandelen.

BAM deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie, de uitvoering van de overeenkomst tussen BAM en leveranciers ten behoeve van de contractering van tijdelijk personeel en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kan gaan om: Belastingdienst, adviseurs en hoofdaannemers/opdrachtgevers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BAM uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BAM en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

BAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bam.com.